Loading...
Ordlista2017-11-30T17:58:54+00:00

Boendekostnadskalkylen är främst avsedd att göra köparen uppmärksam på de ekonomiska åtaganden som köpet av bostaden innebär. Boendekostnadskalkylen upprättas vanligtvis av din bankkontakt men du kan också be mäklaren om hjälp med att upprätta en kalkyl.

Det är vanligt att entreprenören vill se hur stor efterfrågan det är för ett visst projekt. Då använder man sig ofta av bokningsavtal. Bokningsavtalen regleras inte i bostadsrättslagen och det finns inga formkrav för ett bokningsavtal. Bokningsavtalet utgör inte ett juridiskt bindande avtal om upplåtelse av en bostadsrätt. Det är vanligt att du som köpare betalar en bokningsavgift i samband med att bokningsavtalet undertecknas. Om du väljer att inte gå vidare med ditt köp har du rätt att få tillbaka merparten av den inbetalade avgiften.

Bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och bostadsrättshavaren förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätt. Sedan föreningen upplåtit bostadsrätt kan bostadsrättshavaren överlåta bostaden vidare.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter, i föreningens hus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen som i sin tur är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelserna om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt ska en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Förutsättningen för att upprätta en ekonomisk plan är att det måste finnas minst tre lägenheter i föreningens hus, avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Den ekonomiska planen ska vara försedd med intyg av två intygsgivare som är utsedda av Boverket. Av intyget ska bland annat framgå att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

Förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen och innebär att föreningen förbinder sig att upplåta en lägenhet till förhandstecknaren och förhandstecknaren förbinder sig att förvärva lägenheten av föreningen. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, det belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna ska grundas på en kostnadskalkyl som granskats av två av Boverket utsedda intygsgivare. Om föreningen ska ta emot ett förskott måste föreningen dessutom ha tillstånd från Bolagsverket att ta emot ett sådant förskott. Ett sådant tillstånd får föreningen om det dels finns en intygsgiven kostnadskalkyl dels om föreningen har ställt betryggande säkerhet för återbetalning av förskott.

Fungerar som en handpenning och betalas vid tecknande av förhandsavtal om föreningen har fått tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott.

Är ett åtagande från entreprenören eller bostadsproducenten.

Garantibesiktning påkallas av beställaren som är bostadsrättsföreningen och ska genomföras inom två år från den godkända slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, det vill säga fel som vid slutbesiktningen inte märkts eller heller inte bort märkas. Under garantibesiktningen noterar besiktningsmannen både funktions- och skönhetsfel. Funktionsfel är fel som gör att lägenheten inte kan användas på avsett sätt och skönhetsfel kan till exempel vara att tapeten spruckit eller andra skador orsakade av fel i byggnadsmaterialet. Garantibesiktningen utförs av opartisk besiktningsman.

Garatitiden löper under en tvåårsperiod från godkänd slutbesiktning. Se vidare under Garantibesiktning.

Är det belopp som man betalar till bostadsrättsföreningen i samband med upplåtelsen. Insatsens storlek framgår av den ekonomiska planen.

Regleras inte i bostadsrättslagen. Jmfr bokningsavtal.

En person utsedd och registrerad av Boverket. lntygsgivarna kontrollerar att uppgifterna i kostnadskalkylen och den ekonomiska planen stämmer och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt. Syftet med granskningen är att förebygga bostadsprojekt som inte är ekonomiskt hållbara. Boverket utövar tillsyn över intygsgivarna.

Är en kalkyl över kostnaderna för projektet och är förstadiet till den ekonomiska planen. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg av två av Boverket utsedda intygsgivare. För att kunna skriva förhandsavtal måste det finnas en intygsgiven kostnadskalkyl.

Den summa som köpare och säljaren har överenskommit för bostaden.

Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till bostadsrättsföreningen. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, som till exempel tidigare erlagda förskott.

När bostadsrättsföreningens hus är klart och färdigbyggt utförs en slutbesiktning eller entreprenadbesiktning. Slutbesiktningen är viktig inte minst för att parterna i sina avtal ofta hänvisar till den när det gäller juridiska frågor. Det är vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Med slutbesiktningen följer rättsverkningar och ansvaret för huset lämnas över till bostadsrättsföreningen. Besiktningsmannen ska på ett objektivt sätt undersöka om entreprenaden är utförd i överensstämmelse med parternas avtal.

Bostadsrätten upplåts med en grundstandard avseende inredning och ytskikt. Ofta erbjuds du en möjlighet att göra egna personliga tillval till denna grundstandard för att kunna sätta din egen prägel på lägenheten. Tillvalen är förenade med en merkostnad för dig som bostadsrättshavare. Tillvalen diskuteras mellan dig som köpare och entreprenören och sedan ingår ni ett separat avtal om dessa tillval.

Är en särskild avgift som bostadsrättsföreningen kan ta ut tillsammans med insatsen när bostadsrätten upplåts. En förutsättning är dock att stadgarna ger föreningen en sådan rätt.

Upplåtelseavtalet tecknas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren och regleras i bostadsrättslagen. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om parternas namn, den lägenhet som upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift. För att upplåtelse av lägenheten ska kunna ske krävs att det finns en registrerad ekonomisk plan samt att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Vidare krävs för att upplåtelse ska kunna ske att den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats i den ekonomiska planen.

Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader som vatten, el, fastighetsskatt, löpande underhåll, skötsel av fastigheten, amorteringar etcetera. Utebliven betalning av årsavgift eller upprepade förseningar med betalning kan resultera i uppsägning av nyttjanderätten till bostadsrätten. Föreningen har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid för sent inbetald årsavgift.